• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

2022 Yılı Aidatları


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 18. OLAĞAN GENEL KURULU KARARLARI

(8-9-10 Temmuz 2021) 1. ÜYE AİDATLARI VE KAYIT ÜCRETLERİ
Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince kayıt ücreti ve üye aidatlarıyla ilgili olarak;

A- Aidat
1
. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 800 TL, 2022 yılı aidatının 900 TL olarak belirlenmesine,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 400 TL, 2022 yılı aidatının 450 TL olarak belirlenmesine,

3. Vakıf üniversiteleri dişhekimliği fakültelerinde kadrolu olarak görev yapan öğretim üyelerinin aidatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile aynı miktarda olmasına,

4. Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, vakıf üniversitesi dişhekimliği fakültelerinin açtığı poliklinik, ağız diş sağlığı merkezi, eğitim ve araştırma merkezlerinde çalışan dişhekimlerinin, aidatlarının serbest çalışan dişhekimleriyle aynı olmasına;

5. Mezuniyetinden sonraki ilk beş yıl içinde; sahibi veya ortağı olmaksızın ilk defa özel bir sağlık kuruluşunda çalışmaya başlayan dişhekimlerinin aidatında bir yıla mahsus olmak üzere ½ indirim yapılmasına (2021 yılı aidatı 400 TL, 2022 yılı aidatı 450 TL); ilk defa özel sağlık kuruluşu kurum ve kuruluşunun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 400 TL olarak belirlenmesine,

6. Mesleğini icra etmeyen herhangi bir özel sağlık kuruluşunun sahibi veya ortağı olmayan ve içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını tamamlamış dişhekimlerinden aidat alınmamasına,

7. Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,

8. Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen yıllarda 1 Ocak’taki durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,

9. Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz)

10. Aidat belirlenmesine ilişkin yeni bir Genel Kurul kararının alınamadığı takdirde, aidatın önceki yıl Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre artırılmasına,

11. Dişhekiminin, üyesi olduğu Odadan başka bir Oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve varsa diğer borçlarının ayrıldığı Odanın alacağı olduğuna,

12. Üyelikten ayrılanlara, aidat iadesi yapılmamasına
,
B-Kayıt ücreti
13.
Kayıt ücretinin 2021 yılında 400 TL, 2022 yılında ise bir aidat tutarında alınmasına,

14. Dişhekiminin statüsüne göre belirlenmiş olan aidat miktarı kayıt ücreti miktarından az ise, kayıt ücretinin aidat miktarı kadar alınmasına,

15. Dişhekimlerinden, içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş olanlardan çalışmayan ve herhangi bir özel sağlık kuruluşunun sahibi veya ortağı olmayan, çalışmayan üye olarak yeniden Odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti alınmamasına,

16. Kayıt ücretinin yeni bir genel kurul kararı alınamadığı takdirde, önceki yıl Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre artırılmasına, C-Ortak hükümler

17. Ağır hastalık, kaza veya öngörülemeyen olağanüstü nedenlerle, kesintisiz olarak 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla, aidat borçlarının o yıla ait kısımlarının Oda Yönetim Kurulunca silinmesine, (Durumun süreklilik arz etmesi sebebiyle dişhekiminin çalışamaması durumunda geçmiş yıllara ait borçların da silinmesine karar verilebilir.)

18. Vefat eden dişhekimlerinin Odaya olan aidat ve varsa diğer borçlarının Oda Yönetim Kurulu kararıyla silinmesine,

19. Kimlik kartı, rozet ve araç çıkartmasının üyeye bir kez ücretsiz olarak sunulmasına, (bunların bedeli TDB tarafından karşılanır)

20. Üye aidatlarını ve Odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimleri ile birlik payını zamanında ödemeyen odalardan, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda belirtilen oranda gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,

21. 01.01.2022 tarihinden itibaren, odaların aidat gelirlerinden Birliğe gönderilen Birlik payının %10’unun Yardımlaşma Fonu’na aktarılmasına,

22. Bu kuralların 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmasına,

23. Bu kuralların, Birlik Genel Kurulu tarafından yeni bir karar alınmadığı sürece uygulanmaya devam etmesine,

Oybirliğiyle karar verildi.

Üye aidatları Odalarımız tarafından yılın ilk günü tahakkuk ettirilecek olup, Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI
T.D.B.SAKARYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

TEB BANKASI
ÇARŞI ŞUBESİ

IBAN NO      : TR17 0003 2000 0000 0101 7489 29

 
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

SAKARYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

Etkinlik Takvimi